Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt: Januari 2024

___________________________________________________________________________

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. “DNCRS”: het bedrijf DNCRS Academy B.V., gevestigd te Kimwierde 47, 1353 DG te Almere, kantoorhoudend te Mandelaplein 1, 1314 CG te Almere, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 89583582;
 2. “Klant”: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met DNCRS;
 3. “dansworkshops”: de workshops georganiseerd door DNCRS waarbij dansactiviteiten het aanbod behelst;
 4. “webshop”: de online winkel waar de producten van DNCRS, zoals maar niet gelimiteerd tot kleding, verkocht worden;
 5. “Account”: het huidige en/of toekomstige persoonlijke account van een klant van DNCRS op het online portaal van DNCRS.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten, dansworkshops en diensten tussen DNCRS en de Klant.
 2. De Klant die gebruikmaakt van de diensten van DNCRS, zoals maar niet gelimiteerd tot de dansworkshops, stemt ermee in gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 – Gebruik van de diensten

 1. De Klant stemt ermee in om de diensten van DNCRS uitsluitend te gebruiken voor legale doeleinden, die in overeenstemming zijn met deze algemene voorwaarden.
 2. De Klant is verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van de inloggegevens van zijn Account en het beperken van de toegang van anderen tot zijn Account. De Klant is aansprakelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder zijn Account.
 3. DNCRS behoudt zich het recht voor om de toegang tot de diensten op elk moment en om welke reden dan ook te weigeren, op te schorten of te beëindigen, met inachtneming van de toepasselijke wetgeving. In geval van beëindiging zal DNCRS redelijke inspanningen leveren om de Klant hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De Klant stemt ermee in om geen ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot de systemen van DNCRS, de diensten niet te verstoren, te manipuleren of te beschadigen, en geen inhoud of informatie te uploaden die schadelijk, bedreigend, lasterlijk, obsceen of anderszins aanstootgevend is.

 

Artikel 4 – Aansprakelijkheid

 1. DNCRS spant zich in om de diensten met zorg en professionaliteit aan te bieden. Echter kan DNCRS niet garanderen dat de diensten te allen tijde foutloos ononderbroken of volledig beschikbaar zullen zijn.
 2. DNCRS is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de diensten, inclusief maar niet beperkt tot directe, indirecte, incidentele, gevolg- of speciale schade, winstderving, verlies van gegevens, verlies van goodwill of andere immateriële verliezen.
 3. De Klant vrijwaart DNCRS van enige aansprakelijkheid, claims, kosten, schadevergoedingen, verliezen of andere verplichtingen die voortvloeien uit het gebruik van de diensten in strijd met deze algemene voorwaarden of toepasselijke wetgeving.
 4. DNCRS is niet verantwoordelijk voor de inhoud, nauwkeurigheid of wettigheid van de informatie, inhoud of materialen die door de Klant worden geplaatst via de diensten. De klant is als enige verantwoordelijk voor de inhoud die hij plaatst en de gevolgen daarvan.
 5. DNCRS is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele of speciale of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van de producten of deelname aan de dansworkshops.
 6. DNCRS is niet verantwoordelijk voor enige schade veroorzaakt door onjuist gebruik van de producten of ongeval tijdens de dansworkshops.

Artikel 5 – Beëindiging

 1. Zowel de Klant als DNCRS hebben het recht om de overeenkomst voor het gebruik van de diensten te beëindigen door middel van schriftelijke kennisgeving.
 2. Bij beëindiging van de overeenkomst blijven de bepalingen met betrekking tot intellectueel eigendom, aansprakelijkheid, beëindiging, wijzigingen en toepasselijk recht van kracht.
 3. DNCRS behoudt zich het recht voor om de toegang tot de diensten onmiddelijk op te schorten of te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving in geval van schending van deze algemene voorwaarden, ongeoorloofd of frauduleus gebruik van de diensten, of enige andere activiteiten die naar eigen goeddunken van DNCRS als ongepast of schadelijk worden beschouwd.
 4. DNCRS behoudt zich het recht voor om de overeenkomst met de Klant te beëindigen indien de Klant zich niet houdt aan deze algemene voorwaarde.
 5. De Klant heeft het recht om de overeenkomst met DNCRS te beëindigen volgens de wettelijke bepalingen en het retourbeleid.

Artikel 6 – Bestellingen en Overeenkomsten

 1. Een overeenkomst tussen DNCRS en de Klant komt tot stand nadat de Klant een bestelling heeft geplaatst via de webshop, de bestelling is bevestig door DNCRS, of de Klant zich heeft ingeschreven voor een dansworkshop.
 2. DNCRS behoudt zicht het recht voor om bestellingen te weigeren, aanvullende informatie van de klant te verzoeken of de inschrijving voor een dansworkshop te weigeren.

Artikel 7 – Wijzigingen

 1. DNCRS behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen of bij te werken. De Klant wordt op de hoogte gebracht van eventuele wijzigen via de diensten of per e-mail.
 2. Indien de Klant niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, heeft hij het recht om de overeenkomst voor het gebruik van de diensten te beëindigen. Het voortgezette gebruik van de diensten na kennisgeving van de wijzigen wordt beschouwd als aanvaarding van de gewijzigde algemene voorwaarden.

Artikel 8 – Prijzen en Betalingen

 1. De prijzen vermeld op de webshop en voor de dansworkhops zijn in euros en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 2. Betalingen voor bestellingen dienen te worden voldaan via de betaalmethoden die op de webshop worden aangeboden. Betalingen voor dansworkshops dienen te worden voldaan volgens de instructies verstrekt door DNCRS.
 3. DNCRS is niet verantwoordelijk voor eventuele kosten die de klant moet dragen bij het gebruik van elektronische betaalmethoden, zoals transactiekosten of wisselkoersen.

Artikel 9 – Levering

 1. DNCRS zal de bestelde producten zo spoedig mogelijk leveren na ontvangst van de betlaing, tenzij anders overeengekomen.
 2. De Klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van een juist afleveradres. DNCRS is niet aansprakelijk voor vertraging of niet-levering als gevolg van onjuiste adresgegevens.
 3. Het risico van beschadiging en verlies van de producten gaat over op de Klant op het moment van levering.
 4. Indien de Klant de ontvangen producten wil retourneren, dient dit binnen 14 dagen na ontvangst te worden gemeld aan DNCRS volgens het retourbeleid (artikel 12).

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Het eigendom van de geleverde producten gaat pas over op de klant nadat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

Artikel 11 – Klachten en Geschillen

 1. Klachten over de producten, dansworkshops of de uitvoering van de overeenkomst dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontdekking, schriftelijk aan DNCRS te worden gemeld.
 2. Op de overeenkomst, de dansworkshops en deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar DNCRS is gevestigd.

Artikel 12 – Retourbeleid

 1. Geretourneerde producten moeten ongedragen, ongewawssen en in hun originele staat en verpakking zijn, inclusief alle labels en etiketten.
 2. Retourzendingen worden geacceoteerd binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling. De Klant dient binnen deze termijn contact op te nemen met DNCRS om de retourzending aan te melden.
 3. Indien de retourzending voldoet aan de retourvoorwaarden, zal DNCRS het aankoopbedrag.
 4. Voor het retourneren van een prodict dient de klant het retourformulier in te vullen dat beschikbaar is op de website van DNCRS. Het retourformulier dient volledig en correct ingevuld te worden.
 5. DNCRS behoudt zicht het recht voor om retourzendingen te weigeren die niet voldoen aan de retourvoorwaarden vermeld in artikel 12 lid 1, of die niet binnen de gestelde termijn zijn aangemeld, zie artikel 12 lid 2.
 6. In het geval van een fabricagefout of verkeerd geleverd product zal DNCRS de kosten voor retourzending vergoeden en zorgen voor een passende oplossing zoals vervanging van het product of terugbetaling van het aankoopbedrag.
 7. DNCRS behoudt zich het recht voor om retourzendingen te weigeren die niet voldoen aan de retourvoorwaarden of die niet binnen de gestelde termijn zijn aangemeld.
 8. Het retourbeleid is niet van toepassing op producten die zijn gekocht tijdens speciale aanbiedingen, uitverkoop of andere acties waarbij expliciet vermeld is dat het retourneren niet mogelijk is.
 9. Voor vragen, klachten of meer informatie over het retourbeleid kunnen klanten contact opnemen met de klanten service van DNCRS via de contactgegevns vermeld op de website.

Artikel 13 – Toepasselijk recht

 1. Op deze algemene voorwaarden en het gebruik van de diensten is het recht Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Nederland.

Artikel 14 – Overige bepalingen

 1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig, nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.
 2. Het verzuim van DNCRS om enig recht of bepaling van deze algemene voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen afstand van dat recht of die bepaling, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd door DNCRS.
 3. Deze algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Klant en DNCRS met betrekking tot het gebruik van de diensten en vervangen alle eerdere overeenkomsten, communicatie of voorstellen, zowel schriftelijk als mondeling, tussen de Klant en DNCRS met betrekking tot het onderwerp hiervan.