Talentenklas voorwaarden

Laatst bijgewerkt: Januari 2024

___________________________________________________________________________

Artikel 1 – Inschrijving

 1. De leerlingen van de DNCRS Academy Talentenklas (hierna: Talenten/de Talent) dienen zich ieder schooljaar opnieuw in te schrijven.
 2. Inschrijving geschiedt door het inschrijfformulier volledig in te vullen.
 3. Door het invullen en mailen van het inschrijfformulier gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en gaat u de verplichting aan tot betaling van het volledige cursusgeld (indien de Talent later instroomt, wordt het cursusgeld verrekend met het aantal nog te volgen lessen).
 4. Indien de Talent nog niet de meerderjarige leeftijd van 18 jaar bereikt heeft (conform art. 1:233 BW), zijn de ouder(s) en/of verzorger(s) betalingsplichtig. Zij dienen de inschrijving te doen en de algemene voorwaarden te accepteren.
 5. De inschrijving is persoonsgebonden en kan niet onderling worden geruild.
 6. Plaatsing gaat op volgorde van binnenkomst.

Artikel 2 – Lesgeld

 1. Het lesgeld bedraagt jaarlijks €500 euro.

Artikel 3 – Betaling

 1. Bij inschrijving en plaatsing verplicht men zich tot betaling van het gehele cursusgeld. Ongeacht het wel of niet volgen van de lessen van de DNCRS Academy Talentenklas blijft de Talent verplicht het cursusgeld te voldoen (dit met inachtneming van de instroomdatum van de Talent). De mate van aanwezigheid staat los van de betalingsverplichting.
 2. Het is mogelijk de betaling in 1, 2 of 10 termijnen te voldoen. Door het invullen van de bankgegevens op het inschrijfformulier machtigt u DNCRS Academy B.V. om het lesgeld van uw rekening af te schrijven.
 3. De betaling vindt plaats per automatische incasso die steeds op de eerste dag van de maand wordt geïncasseerd.
 4. Indien de automatische incasso niet kan worden uitgevoerd wegens een gebrek aan saldo of deze wordt gestorneerd; ontvangt u per mail een aanmaningsbrief. U dient het cursusgeld voorts binnen 14 kalenderdagen te voldoen.
 5. Wanneer het verschuldigde bedrag opnieuw niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, worden €15 administratiekosten toegevoegd aan het openstaande bedrag. Hiervan ontvangt u weer een aanmaning met een betalingstermijn van 14 kalenderdagen.
 6. Indien het cursusgeld, na de tweede aanmaning nog steeds niet voldaan is, zijn wij genoodzaakt een incassobureau in te schakelen. Naast het verschuldigde bedrag en de administratiekosten, wordt de betalingsplichtige ook verantwoordelijk gehouden voor een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

Artikel 4 – Annulering

 1. Door inschrijving verbindt de talen zich voor de periode van het gehele schooljaar aan DNCRS Academy Talentenklas. Tussentijds vertrek zal niet resulteren in restitutie.
 2. Bij annulering van de inschrijving na het wettelijke herroepingstermijn van 14 kalenderdagen (conform 6:230o BW) zal (een deel van) het cursusgeld in rekening gebracht worden.
 1. Bij annulering voor 1 juli brengen wij 10% van het lesgeld in rekening.
 2. Bij annulering voor 1 augustus brengen wij 30% van het lesgeld in rekening.
 3. Bij annulering voor 15 augustus brengen wij 50% van het lesgeld in rekening.
 4. Bij annulering na 15 augustus bent u het volledige lesgeld verschuldigd aan DNCRS Academy B.V.. Ook indien u een lidmaatschap eerder beëindigt.

Artikel 5 – Force Majeure

 1. Indien de lessen van de DNCRS Academy Talentenklas wegens een Force Majeure (lees: overmacht door epidemieën, pandemieën, natuur- en/of wateroverlast, brand) niet plaats kunnen vinden, dan is DNCRS Academy B.V. niet gebonden aan restitutie van (een deel van het) lesgeld. Dit is tevens het geval wanneer er landelijke maatregelen worden toegepast waardoor het onmogelijk is om de afgesproken data en tijdstippen voor de aangeboden diensten na te leven.
 2. DNCRS Academy B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele gemaakte kosten door het Talent of diens ouder(s) of verzorger(s).

Artikel 6 – Ongevallen

DNCRS Academy B.V. kan, tenzij er nadrukkelijke opzet in het spel is, niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, blessures, (blijvende) invaliditeit en overlijden voor, tijdens of na de lessen.

Artikel 7 – Auteursrechten

De presentaties en/of voorstellingen zijn beschermd door het auteursrecht. Hetvermenigvuldigen of openbaar maken van lessen en/of choreografieën zonder toestemming van DNCRS Academy B.V. of haar medewerkers is niet toegestaan.

Artikel 8 – Gedrag

 1. De Talenten wachten voor aanvang van de les bij de deur van het lokaal. Zij betreden het lokaal pas op het moment dat de DNCRS-docent of invaller daar toestemming voor geeft.
 2. Indien de Talent ongepast gedrag vertoont kan DNCRS Academy B.V. besluiten een inschrijving te weigeren c.q. ongedaan te maken. In dat geval bestaat er geen recht op restitutie van het lesgeld.
 3. Pestgedrag wordt niet getolereerd. Indien dit wel aan de orde is worden wij hier graag van op de hoogte gebracht via de mail. 
 4. Wij hanteren een pestprotocol.

Artikel 9 – Afwezigheid

 1. Afwezigheid dient vooraf gemeld te worden. Afmelden geschiedt door een mail te sturen naar [email protected] of te Whatsapp bericht te versturen naar 06-27879370 onder vermelding van de naam van de Talent.
 2. Indien een Talent teveel lessen mist kan er besloten worden dat de Talent uitgesloten wordt van de presentatie of voorstelling. Dit om te voorkomen dat mede-Talenten niet verder kunnen met hun voorbereidingen. 
 3. De desbetreffende Talent zal een eerst waatschuwing krijgen.

Artikel 10 – Kleding en lesmateriaal

 1. Talenten dragen tijdens de lessen een dans/gym broek met een shirt en dans/ballet schoenen of sokken.
 2. DNCRS Academy B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, schade of het zoekraken van persoonlijke bezittingen en voor ongelukken in en rondom de cursuslocatie.

Artikel 11 – Beeldmateriaal

 1. DNCRS Academy B.V. behoudt zich het recht tijdens de lessen, presentaties en voorstellingen foto’s en video’s maken. Dit beeldmateriaal zal uitsluitend voor eigen publicaties en media-uitingen gebruikt worden.
 2. Afwijzing dient aan het begin van het schooljaar per mail te worden aangegeven. Tenzij anders aangegeven wordt toestemming verondersteld. 

Artikel 12 – Scouting en 5 C’Clock Class

 1. De DNCRS Academy Talentenklas komt voort uit een samenwerking met de 5 O’Clock Class, de vooropleiding voor dans van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. De DNCRS Academy Talentenklas faciliteert de toelating tot de 5 O’Clock Combi Class Almere, zonder dat de talent een auditieprocedure hoeft te ondergaan. De DNCRS Talentenklas staat in nauw verband met scouts van de 5 O’Clock Class. De DNCRS Academy Talentenklas en de 5 O’Clock Class behouden zich het recht toekomstige/huidige Talenten uit te nodigen of door te verwijzen naar de 5 O’Clock Class.